Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja


1. Splošno

Upravljavec spletne strani oz. portala simongrizonic.si je Akademija 369 d.o.o., Akademija 369 d.o.o. Gažon 7, Šmarje pri Kopru, DŠ 97913391, matična številka 8790086000 (v nadaljevanju: upravljavec ali podjetje).


Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki spletno stran obišče, kupi določene izdelke ali storitve in / ali kakorkoli komunicira s spletno stranjo (vključno z vpogledom na spletno stran).


Na spletni strani so objavljena izobraževanja (tečaji), ki jih upravljavec nudi pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih poslovanja (storitve).


Z uporabo spletne strani, nakupom izdelkov oz. storitev ali z včlanitvijo / registracijo na portal uporabnik potrjuje, da:

• je prejel Splošne pogoje,

• je prebral/-a in razumel/-a Splošne pogoje,

• v celoti sprejema Splošne pogoje in

• sprejema odgovornost za upoštevanje in spoštovanje vseh nadaljnjih določil.


Upravljavec si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni te splošne pogoje, pri čemer spremembe objavi na tej spletni strani. Spremembe postanejo veljavne 30 dni po objavi. Če uporabnik po datumu, ko spremembe postanejo veljavne, še vedno uporablja spletno stran in / ali storitve, to pomeni, da sprejema te spremembe. S tem ko uporabnik Stran obiskuje redno, poskrbi za poznavanje najnovejše različice splošnih pogojev.


Podjetje lahko kadarkoli spremeni vsebine, storitve in izdelke ali prekine njihovo razpoložljivost.


Uporabnik je sam odgovoren za vse morebitne stroške, ki nastanejo ob uporabi vsebine, storitev in izdelkov na spletni strani, kot tudi za računalniško strojno in programsko opremo, ki je potrebna za dostop in uporabo.


Če uporabnik izbere uporabo ali dostop do izdelkov oz. storitev, ki vključujejo plačilo, je odgovoren za to plačilo in za plačilo vseh davkov, povezanih s tem plačilom. Če uporabnik zagotovi informacije kreditne kartice oz. podatke za ostale plačilne pogoje (npr. predračun) za plačilo izdelka, s tem zagotavlja, da je pooblaščen za podajanje tovrstnih informacij in pooblašča upravljavca, da bremeni njegov bančni račun za naročene izdelke oz. storitve.


V primeru, da je plačilo neuspešno, uporabnik nima dostopa do plačljivih vsebin oz. storitev. V primeru obnovljive naročnine se uporabniku v primeru neuspešnega podaljšanja naročnine dostop do vsebin in storitev onemogoči na naslednji dan po izteku zadnjega dne plačane naročnine.


Pri rabi in uporabi vsebin in storitev na spletni strani je prepovedano predložiti netočne ali zavestno napačne informacije; kopiranje, distribuiranje, spreminjanje, uničevanje, poškodovanje, poseganje v vsebine oz. storitve spletni strani, kar vključuje tudi kodo same spletne strani; izdajati se za drugo osebo ali pridobiti nepooblaščen dostop do računa druge osebe; vnesti kakšno koli neželeno vsebino, kodo, virus ali kakršno koli drugo računalniško kodo, datoteko ali program, ki bi lahko poškodoval ali poneveril operacije ali drugo programsko opremo na spletni strani.


2. Odgovornost za vsebino

Upravljavec vsako vsebino (npr. izobraževanje) izdela kot produkt svojega znanja in izkušenj. Zato od upravljavca ni mogoče zahtevati kakršnekoli odgovornosti za morebitno napačno, nepopolno ali pomanjkljivo vsebino. Upravljavec in avtorji vsebin na spletni strani tako v nobenem primeru ne odgovarjajo za samo vsebino.


Upravljavec ni odgovoren za spore, terjatve, izgube, poškodbe ali škodo kakršne koli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi rabe / uporabe vsebin, storitev in izdelkov, vključno z zanašanjem uporabnikov na informacije, ki jih je podal avtor vsebine.


Upravljavec prav tako ni odgovoren za vsebino, ki bi se uporabniko morebiti zdela žaljiva, nedostojna ali sporna. Prav tako upravljavec ni odgovoren za preprečevanje dostopov posameznih uporabnikov do spletne strani oz. njenih vsebin.


3. Pravila ravnanja

Uporabnik je izključno sam odgovoren za poznavanje in spoštovanje veljavne zakonodaje, pravil in teh splošnih pogojev poslovanja, ki se nanašajo na kakršnokoli vsebino spletne strani ali uporabnikovo ravnanje z njo.


Uporabnik sme spletno stran uporabljati pod naslednjimi dodatnimi pogoji:

1. Uporabnik mora biti star 18 let ali več. Če je uporabnik mlajši, mora za sklenitev poslov prek spletne strani imeti ustrezno pooblastilo staršev, zakonitega zastopnika oz. osebe s starševsko skrbjo. Pooblastilo je treba izkazati pred prvim kontaktom s spletno stranjo ali upravljavcem.

2. Prepovedana je objava neprimernih, žaljivih, rasističnih, sovražnih, seksističnih, pornografskih, netočnih, zavajajočih in obrekljivih vsebin.

3. Prepovedana je kakršnakoli druga raba ali uporaba katerekoli vsebine ali storitve na tej spletni strani izven namena izobraževanja, svetovanja oziroma drugih dogovorjenih storitev. To med drugim, a ne izključno, vsebuje prepoved reproduciranja, distribuiranja, javnega prikazovanja, posredovanja javnosti, ustvarjanje izpeljanih del ali kakršnokoli drugače koriščenje vsebine oz. izdelkov. Izjema je možna zgolj s pisnim soglasjem upravljavca.

4. Uporabnik se v celoti odpoveduje kakršnimkoli odškodninskim in kazenskim zahtevkom zoper upravljavca zaradi same vsebine ali storitev, z izjemo, ko bi škoda nastala zaradi naklepa ali hude malomarnosti upravljavca ali avtorja vsebine na spletni strani.


4. Registracija in prijava

V primeru, da želi uporabnik dostopati do določenih vsebin oz. storitev, se bo za to moral registrirati ali prijaviti. Z vsako registracijo oz. prijavo se uporabnik strinja z veljavnimi splošnimi pogoji poslovanja, ki so objavljeni na tej spletni strani.


Uporabnik se izrecno zaveda, da bo upravljavec osebne in druge podatke uporabnika poleg namena izvedbe izobraževanja, svetovanja ali kakršnekoli druge storitve, lahko obdeloval tudi za namen optimizacije svojega poslovanja, kot je to podrobneje pojasnjeno v Politiki zasebnosti.


Uporabnik je izključno sam odgovoren za ohranjanje zaupnosti svojega računa, uporabniškega imena in gesla (v nadaljevanju uporabniški račun) in za aktivnosti, povezane z uporabo tega uporabniškega računa. Uporabnik zagotavlja, da so informacije točne in ažurne. Upravljavec si pridržuje pravico, da v primeru dokazov ali utemeljenega suma, da so posredovani podatki neresnični, netočni, zastareli ali pomanjkljivi, račun uporabika začasno ustavi ali v celoti ukine.


Uporabnik je dolžan upravljavca obvestiti, če zazna nepooblaščeno uporabo uporabniškega računa ali sumi na kakršnekoli kršitve varnosti spletne strani ali osebnih podatkov.


Uporabnik se mora po vsakem zaključku uporabe uporabniškega računa iz njega odjaviti.


Uporabnik pod nobenim pogojem svojega uporabniškega računa brez pisnega dovoljenja upravljavca ne sme prenašati na katerokoli drugo osebo. V primeru, da uporabnik kljub prepovedi svoje uporabniško ime in geslo dokazano posreduje drugi osebi, je za to upravljavcu dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 1.700 EUR, ki jo mora uporabnik plačati v roku 8 dni od izstavitve računa upravljavca.


V primeru da uporabnik za uporabo svojega uporabniškega računa pooblasti ali registrira drugo osebo (vključno z mladoletniki), je v celoti odgovoren za vsa ravnanja te osebe na spletni strani, za nadzor dostopa in uporabo / rabe izdelkov ali storitev in posledice zlorab te osebe.


Upravljavec uporabniku zagotavlja omejeno, neprenosljivo licenco za dostop in uporabo vsebin na tej spletni strani, za katero je uporabnik plačal. Uporaba licence, vezana na uporabo posameznih izdelkov ali storitev, je namenjena izključno v nekomercialne, izobraževalne namene in mora biti v skladu s temi splošnimi pogoji. Vsak drug način uporabe licence je izrecno prepovedan, razen v primeru, da upravljavec izda pisno soglasje za drugačno uporabo. Uporabniku ni dovoljeno podvajati, prerazporejati, posredovati, dodeljevati, prodajati, oddajati, spreminjati, prilagajati, urejati, prenašati ali izdelovati izpeljanih del katerihkoli vsebin na spletni strani, razen v primeru, da upravljavec poda uporabniku izrecno soglasje. Vsebina, izdelki in storitve na spletni strani so uporabniku le za določen čas omogočeni v dogovorjeno uporabo in ne prodani.


Upravljavec izrecno prepoveduje kakršnokoli kršitev zakonodaje, ki ureja področje avtorske in sorodnih pravic, kakor tudi zakonodaje na področju intelektualne lastnine. Zato bo upravljavec vsako kršitev uporabnika z vidika pravkar navedene zakonodaje tudi striktno kaznoval, kot to določajo ti splošni pogoji poslovanja. Med to primarno sodita ustrezna odškodnina in pogodbena kazen v višini 2.500 EUR za vsako dokazano kršitev zakonodaje, ki jo mora uporabnik plačati v roku 8 dni od izstavitve računa upravljavca.


V primeru, da uporabnik zazna, da katerakoli vsebina na spletni strani krši katerikoli zakon / predpis ali da je netočna ali predstavlja kakršno koli tveganje za tretjo stranko, je odgovornost uporabnika, da takšno kršitev takoj sporoči upravljavcu, sam pa se vzdrži kakršnihkoli ravnanj v zvezi s sporno vsebino.


5. Načini plačila

Uporabnik lahko kot plačilo za dostop do plačljivih vsebin uporabi plačilo s kreditno ali debetno kartico, PayPal, prav tako lahko plača po predračunu.


Uporabnik se izrecno strinja, da bo v določenih primerih račun za storitve ali izdelke lahko izdala družba ZEMA d.o.o, Mednarodni prehod 2a, 5290 Vrtojba, ki bo račune izstavljala v svojem imenu in za račun upravljavca. Prav tako se uporabnik izrecno strinja z uporabo plačilnih platform Stripe in PayPal (in njihovimi pogoji poslovanja), prek katerih potekajo spletna plačila.


Dostop do vsebine se aktivira takoj po prejemu plačila, v določenih primerih pa v največ petih delovnih dneh od prejema plačila.


Po opravljenem plačilu upravljavec izda račun v pdf formatu na e-naslov, kot ga pri nakupu navede uporabnik. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.


Uporabnik je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov upravljavec ne upošteva.


Cena se obračunava po veljavnem ceniku, kot je ta na posebni podstrani spletne strani ali pri vsakem izdelku oz. storitvi posebej navedena v trenutku naročila.


Načini plačila ter ceniki se lahko spremenijo po lastni presoji upravljavca. Uporabnik pa se zavezuje k spremljanju veljavnega cenika oz. vpogleda v veljavni cenik pred naročilom.


Vse cene so brez DDV, razen če je izrecno napisano drugače.


V primeru neuporabe storitev ali izdelkov, upravljavec ni obvezan k povračilu stroškov.


Popusti, promocijske kode ipd. se praviloma ne seštevajo. Darilnih bonov in kod bonusov za popust ni možno menjati za gotovino.


6. Blagovne znamke

Blagovne znamke, storitvene znamke in logotipi, ki se prikazujejo na spletni strani in v okviru izdelkov oz. storitev, so registrirane ali neregistrirane blagovne znamke upravljavca ali upravljavčevih partnerjev ali tretjih strank in so zaščitene v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in z veljavno mednarodno zakonodajo. Vse pravice so zadržane in uporabniki ne smejo spreminjati ali izrabljati blagovnih znamk ali se povezovati z njimi brez pisnega dovoljenja upravljavca oz. imetnika blagovne znamke.7. Reklamacije

Reklamacije za plačane storitve oz. izdelke so možne v zakonskem roku pod naslednjimi pogoji:

• izdelek ne ustreza opisu storitve,

• lastnosti izdelka so drugačne od oglaševane storitve,

• storitev ne ustreza svojemu namenu (bodisi standardnemu namenu bodisi namenu po naročilu uporabnika, ki ga je upravljavec sprejel),

• storitev po kakovosti in delovanju ne ustreza običajnim izdelkom te vrste.


V primeru, da upravljavec uporabnika vnaprej obvesti, da ima storitev napako oz. ni ustrezne kakovosti, uporabnik ne more uveljavljati reklamacije za to napako.


Reklamacijo se uveljavlja pisno na naslovu upravljavca.


8. Preklic storitev

Upravljavec lahko v primeru kršitev zakonodaje, teh splošnih pogojev ali veljavnih politik, ki jih upravljavec od časa do časa objavlja na svoji spletni strani, uporabniku kadarkoli brez obvestila prekine rabo in uporabo katerekoli vsebine, storitve ali izdelka na spletni strani. Upravljavec si izrecno pridržuje pravico, da prekine prikaz in uporabo kateregakoli od ponujenih vsebin, storitev ali izdelkov ob kateremkoli času. Uporabnik lahko preneha z uporabo spletne strani, vsebine, storitev in izdelkov v kateremkoli času na način, da preneha z njihovo uporabo / rabo.9. Odškodninska odgovornost upravljavca

Glede na to, da upravljavec kljub predvidenim ukrepom in ravnanju z zahtevano skrbnostjo v zvezi z varnostjo te spletne strani, zaradi morebitnih vplivov višje sile, na katere upravljavec sam nima vpliva in jih ni mogoče v celoti predvideti (npr. pojav novih tipov računalniških virusov; izpadi električne energije ali telekomunikacijskih linij; zlonamerni vdori v elektronski sistem; nepredvidene okvare na strojni in programski opremi; odločitve državnih organov itd.), uporabnikom ne more v celoti zagotoviti, da bo spletna stran delovala ves čas, z vso predvideno funkcionalnostjo in brez napak oziroma, da bo upravljavec vsak trenutek sposoben izpolniti vse dogovorjene obveznosti, s tem v zvezi izključuje svojo morebitno odškodninsko odgovornost do uporabnikov.


Za primere dokazane posredne škode, nastale uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe spletne strani oz. njenih vsebin, storitev oz. izdelkov, ki so posledica okoliščin, za katere upravljavec odgovarja, upravljavec lastno odškodninsko odgovornost do vsakega uporabnika pogodbeno omejuje do višine trikratnega zneska cene posamezne storitve ali izdelka, ki velja ob nastopu škodnega dogodka.


Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki uporabniku nastane ali utegne nastati zaradi neizpolnjevanja teh Splošnih pogojev ali za škodo nastalo zaradi uporabnikovega neustreznega ravnanja v zvezi z uporabo posamezne vsebine, storitve ali izdelka.


Ti splošno pogoji veljajo od 1. 12. 2022


info@simongrizonic.si

GSM 031366607

Sledite mi

Podjetje

Akademija 369 d.o.o.

Gažon 7, 6274 Šmarje pri Kopru

Davčna številka: 97913391

Piškoti

Splošni pogoji poslovanja

Politika zasebnosti